© 2021 by  JH 新竹市京華國際婚紗影城

新竹市北區光華街69號  (附有百坪停車場)

        預約諮詢: 03-5152588.        

E-Mail:jinghua5152588@gmail.com 

  • JH新竹國際婚紗影城Line@
  • JH新竹京華國際婚紗影城Facebook
  • JH新竹京華國際婚紗影城Youtube
  • JH京華國際婚紗影城IG
  • JH新竹國際婚紗影城Line@
  • JH新竹國際婚紗影城Facebook
  • JH新竹國際婚紗影城YouTube
  • JH新竹國際婚紗影城Instagram